Gebruiksvoorwaarden


Algemene opmerkingen aangaande de gebruiksvoorwaarden

 

Het gebruik van de door de firma Derungs Licht AG aangeboden internetpagina’s (hierna te noemen: ‘Derungs-website’) is uitsluitend toegestaan op basis van onderstaande gebruiksvoorwaarden.


Deze voorwaarden worden specifiek aangevuld door de verklaring bescherming persoonsgegevens (volledig verklaring bescherming persoonsgegevens). We wijzen er uitdrukkelijk op, dat u door in te loggen - of in gevallen waarin een expliciete log-in niet noodzakelijk is: door het daadwerkelijk gebruik van de website - de gebruiksvoorwaarden in de actuele versie accepteert.

De informatie in deze internetwebsite is door ons met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De informatie wordt doorlopend gecontroleerd en bijgewerkt. Desondanks kunnen wij voor de doorlopende beschikbaarheid van deze inhoud, en voor de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ook staan wij er niet voor in dat de aangeboden inhoud van de website voor de gebruiker en zijn doeleinden geschikt zijn. Elke bindende inlichting, raadgeving, aanbeveling of verklaring door ons is uitsluitend voorbehouden aan een individuele communicatie.

Externe links


Inhoud van andere aanbieders op het internet maken wij op geen enkele wijze tot de onze. Dit geldt zelfs in gevallen waarin wij op onze website middels zogeheten ‘links’ naar webinhoud van zulke andere aanbieders verwijzen. De websites waarnaar gelinkt wordt staan zonder uitzondering onder de controle van de beheerder van die websites, en alleen zij dragen daar de aansprakelijkheid voor. De firma Derungs heeft geen invloed op inhoud of vormgeving van de webpagina’s op externe websites waarnaar verwezen wordt. Dit geldt zowel voor de actuele inhoud en vormgeving als voor toekomstige. Een voortdurende controle van de externe webpagina’s is zonder concrete aanwijzingen van onrechtmatige inhoud onuitvoerbaar. Zo’n controle mag dan ook redelijkerwijs niet van ons verlangd worden.

 

De firma Derungs heeft bij het aanbrengen van de links naar websites van derden wel gecontroleerd of mogelijk daarop wetsovertredingen of onrechtmatige inhouden voorkwamen. Op het moment van het aanbrengen van de links bestonden hiervoor geen aanwijzingen.

 

Zo gauw de firma Derungs in kennis gesteld wordt van wetovertredingen - in het bijzonder in de vorm van onrechtmatige inhoud - zal de firma Derungs de betreffende hyperlinks meteen verwijderen.


Auteursrecht / intellectueel eigendom


De inhoud, vormgeving en opbouw van onze internetpagina’s (dit omvat alle teksten, afbeeldingen en de lay-out) zijn auteursrechtelijk beschermd. De weergegevennamen en logo’s zijn eigendom van Derungs Licht AG of overige licentiegevers en als zodanig zijn auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en overige intellectuele eigendomsrechten beschermd. De door ons geplaatste informatie, teksten, merken, logo’s en beeldmateriaal mogen zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd, verspreid, geopenbaard of op welke andere wijze dan ook voor zakelijke doeleinden worden gebruikt, niet als geheel en ook niet in delen. Evenzo is voor het plaatsen van links naar onze websites onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. Wij behouden ons hierbij uitdrukkelijk het recht voor, ons internetaanbod op elk moment te wijzigen, aan te vullen, te beperken of geheel te staken.

 

Het woord- en beeldmerk van Derungs Licht AG, en ook andere productnamen, afbeeldingen en logo’s identificeren producten van Derungs en zijn beschermde merken.

 

Indien u inhoud van onze internetpresentatie buiten onze website zou willen gebruiken, kunt u zich onder vermelding van het gebruiksdoel tot ons wenden.


Geldigheidsgebied


Ons internetaanbod is bestemd voor Zwitserland en opgesteld op basis van Zwitserse wetgeving. Het opvragen van ons internetaanbod vanuit gebieden buiten deze ruimtelijke begrenzing is niet onze bedoeling. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele geschiktheid voor gebruikers uit andere landen, en ook niet voor de toelaatbaarheid ervan onder het recht van die andere landen.


Aard van de informatie


Fragmenten uit persartikelen, die op de website staan, geven de mening van de betreffende expert/redacteur of de betreffende krant weer. Deze meningen komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de opvatting van Derungs Licht AG. Door de openbaarmaking bevestigt Derungs niet de juistheid of volledigheid van informatie en neemt Derungs daaromtrent generlei verantwoordelijkheid op zich.


Verklaring bescherming persoonsgegevens


Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Wij garanderen u dat wij alle persoonsgerelateerde gegevens die u aan ons verstrekt, absoluut vertrouwelijk behandelen en niet aan derden doorgeven of overdragen. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden in ons bedrijf uitsluitend met uw toestemming elektronisch opgeslagen, gebruikt en verwerkt, met als doel om onze uitgebreide serviceverlening aan u te kunnen garanderen. Deze gegevensopslag vindt, net als het verzamelen, verwerken en gebruiken van de gegevens, plaats in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen van Zwitserland omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Leest u a.u.b. hierover onze volledige verklaring bescherming persoonsgegevens.


Toegang tot de website/ gebruikersregistratie


De gebruiker kan geen aanspraak maken op voortdurende toegankelijkheid van de webinhoud of op registratie door Derungs. De firma Derungs is zonder opgaaf van redenen te allen tijde bevoegd om een reeds toegekend toegangsrecht weer in te trekken en daarmee de toegang tot de website voor deze gebruiker te blokkeren.

 

Dit geldt in het bijzonder wanneer de gebruiker in samenhang met de registratie opgaven heeft gedaan die niet overeenkomen met de waarheid, of in strijd heeft gehandeld met deze gebruiksvoorwaarden, of bij het gebruiken of benaderen van de Derungs-website inbreuk heeft gemaakt op geldend recht.

 

De gebruiker wordt er nadrukkelijk op gewezen dat hij op elk moment schriftelijk het wissen van zijn gebruikersregistratie kan eisen. De firma Derungs zal in dat geval alle gebruikersgegevens en alle overige opgeslagen persoonsgegevens van de gebruiker wissen, voor zover deze niet meer nodig zijn.


Bescherming tegen virussen


De firma Derungs spant zich steeds in de Derungs-website vrij van virussen te houden. Het is echter niet mogelijk virusvrijheid te garanderen.


De gebruiker moet daarom in zijn eigen belang vóór het downloaden passende veiligheidsmaatregelen op zijn eigen systeem nemen, bijvoorbeeld d.m.v. een virusscanner.

Aansprakelijkheid


Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van deze website, wordt hiermee uitgesloten, tenzij deze niet berust op opzet of grove nalatigheid.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht


Als bevoegde rechtbank wordt 9200 Gossau, Zwitserland overeengekomen.

 

Voor geschillen voortkomend uit of op basis het webaanbod van Derungs Licht AG geldt Zwitsers recht. De toepassing van de uniforme wet over internationale koop van roerende goederen van 17-07-1973 en van de CISG van 11-04-1980 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitgesloten.


Datum: 13 november 2007

">

Gebruiksvoorwaarden


Algemene opmerkingen aangaande de gebruiksvoorwaarden

 

Het gebruik van de door de firma Derungs Licht AG aangeboden internetpagina’s (hierna te noemen: ‘Derungs-website’) is uitsluitend toegestaan op basis van onderstaande gebruiksvoorwaarden.


Deze voorwaarden worden specifiek aangevuld door de verklaring bescherming persoonsgegevens (volledig verklaring bescherming persoonsgegevens). We wijzen er uitdrukkelijk op, dat u door in te loggen - of in gevallen waarin een expliciete log-in niet noodzakelijk is: door het daadwerkelijk gebruik van de website - de gebruiksvoorwaarden in de actuele versie accepteert.

De informatie in deze internetwebsite is door ons met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De informatie wordt doorlopend gecontroleerd en bijgewerkt. Desondanks kunnen wij voor de doorlopende beschikbaarheid van deze inhoud, en voor de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ook staan wij er niet voor in dat de aangeboden inhoud van de website voor de gebruiker en zijn doeleinden geschikt zijn. Elke bindende inlichting, raadgeving, aanbeveling of verklaring door ons is uitsluitend voorbehouden aan een individuele communicatie.

Externe links


Inhoud van andere aanbieders op het internet maken wij op geen enkele wijze tot de onze. Dit geldt zelfs in gevallen waarin wij op onze website middels zogeheten ‘links’ naar webinhoud van zulke andere aanbieders verwijzen. De websites waarnaar gelinkt wordt staan zonder uitzondering onder de controle van de beheerder van die websites, en alleen zij dragen daar de aansprakelijkheid voor. De firma Derungs heeft geen invloed op inhoud of vormgeving van de webpagina’s op externe websites waarnaar verwezen wordt. Dit geldt zowel voor de actuele inhoud en vormgeving als voor toekomstige. Een voortdurende controle van de externe webpagina’s is zonder concrete aanwijzingen van onrechtmatige inhoud onuitvoerbaar. Zo’n controle mag dan ook redelijkerwijs niet van ons verlangd worden.

 

De firma Derungs heeft bij het aanbrengen van de links naar websites van derden wel gecontroleerd of mogelijk daarop wetsovertredingen of onrechtmatige inhouden voorkwamen. Op het moment van het aanbrengen van de links bestonden hiervoor geen aanwijzingen.

 

Zo gauw de firma Derungs in kennis gesteld wordt van wetovertredingen - in het bijzonder in de vorm van onrechtmatige inhoud - zal de firma Derungs de betreffende hyperlinks meteen verwijderen.


Auteursrecht / intellectueel eigendom


De inhoud, vormgeving en opbouw van onze internetpagina’s (dit omvat alle teksten, afbeeldingen en de lay-out) zijn auteursrechtelijk beschermd. De weergegevennamen en logo’s zijn eigendom van Derungs Licht AG of overige licentiegevers en als zodanig zijn auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en overige intellectuele eigendomsrechten beschermd. De door ons geplaatste informatie, teksten, merken, logo’s en beeldmateriaal mogen zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd, verspreid, geopenbaard of op welke andere wijze dan ook voor zakelijke doeleinden worden gebruikt, niet als geheel en ook niet in delen. Evenzo is voor het plaatsen van links naar onze websites onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. Wij behouden ons hierbij uitdrukkelijk het recht voor, ons internetaanbod op elk moment te wijzigen, aan te vullen, te beperken of geheel te staken.

 

Het woord- en beeldmerk van Derungs Licht AG, en ook andere productnamen, afbeeldingen en logo’s identificeren producten van Derungs en zijn beschermde merken.

 

Indien u inhoud van onze internetpresentatie buiten onze website zou willen gebruiken, kunt u zich onder vermelding van het gebruiksdoel tot ons wenden.


Geldigheidsgebied


Ons internetaanbod is bestemd voor Zwitserland en opgesteld op basis van Zwitserse wetgeving. Het opvragen van ons internetaanbod vanuit gebieden buiten deze ruimtelijke begrenzing is niet onze bedoeling. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele geschiktheid voor gebruikers uit andere landen, en ook niet voor de toelaatbaarheid ervan onder het recht van die andere landen.


Aard van de informatie


Fragmenten uit persartikelen, die op de website staan, geven de mening van de betreffende expert/redacteur of de betreffende krant weer. Deze meningen komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de opvatting van Derungs Licht AG. Door de openbaarmaking bevestigt Derungs niet de juistheid of volledigheid van informatie en neemt Derungs daaromtrent generlei verantwoordelijkheid op zich.


Verklaring bescherming persoonsgegevens


Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Wij garanderen u dat wij alle persoonsgerelateerde gegevens die u aan ons verstrekt, absoluut vertrouwelijk behandelen en niet aan derden doorgeven of overdragen. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden in ons bedrijf uitsluitend met uw toestemming elektronisch opgeslagen, gebruikt en verwerkt, met als doel om onze uitgebreide serviceverlening aan u te kunnen garanderen. Deze gegevensopslag vindt, net als het verzamelen, verwerken en gebruiken van de gegevens, plaats in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen van Zwitserland omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Leest u a.u.b. hierover onze volledige verklaring bescherming persoonsgegevens.


Toegang tot de website/ gebruikersregistratie


De gebruiker kan geen aanspraak maken op voortdurende toegankelijkheid van de webinhoud of op registratie door Derungs. De firma Derungs is zonder opgaaf van redenen te allen tijde bevoegd om een reeds toegekend toegangsrecht weer in te trekken en daarmee de toegang tot de website voor deze gebruiker te blokkeren.

 

Dit geldt in het bijzonder wanneer de gebruiker in samenhang met de registratie opgaven heeft gedaan die niet overeenkomen met de waarheid, of in strijd heeft gehandeld met deze gebruiksvoorwaarden, of bij het gebruiken of benaderen van de Derungs-website inbreuk heeft gemaakt op geldend recht.

 

De gebruiker wordt er nadrukkelijk op gewezen dat hij op elk moment schriftelijk het wissen van zijn gebruikersregistratie kan eisen. De firma Derungs zal in dat geval alle gebruikersgegevens en alle overige opgeslagen persoonsgegevens van de gebruiker wissen, voor zover deze niet meer nodig zijn.


Bescherming tegen virussen


De firma Derungs spant zich steeds in de Derungs-website vrij van virussen te houden. Het is echter niet mogelijk virusvrijheid te garanderen.


De gebruiker moet daarom in zijn eigen belang vóór het downloaden passende veiligheidsmaatregelen op zijn eigen systeem nemen, bijvoorbeeld d.m.v. een virusscanner.

Aansprakelijkheid


Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van deze website, wordt hiermee uitgesloten, tenzij deze niet berust op opzet of grove nalatigheid.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht


Als bevoegde rechtbank wordt 9200 Gossau, Zwitserland overeengekomen.

 

Voor geschillen voortkomend uit of op basis het webaanbod van Derungs Licht AG geldt Zwitsers recht. De toepassing van de uniforme wet over internationale koop van roerende goederen van 17-07-1973 en van de CISG van 11-04-1980 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitgesloten.


Datum: 13 november 2007

Lettergrootte